„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. (Mt 28,19)

Chrzest jest to pierwszy Sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas członkami Kościoła katolickiego.

Zasadniczo obrzędy chrztu św. odbywają się w czasie Mszy świętej, ale z uzasadnionej przyczyny, chrzest może się odbyć również poza Mszą świętą. W naszej parafii staramy się ustalać chrzty św. w 2. i 4. niedzielę miesiąca w czasie Eucharystii o godz. 12.00.

Rodzicami chrzestnymi mogą być tylko praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Mają oni wraz z rodzicami naturalnymi dbać o katolickie wychowanie swego chrześniaka. Gdy dziecko dojdzie do używania rozumu, powinno sumiennie wykonywać obietnice, złożone w jego imieniu przez rodziców chrzestnych.

Dokumenty wymagane do Chrztu:

 • akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
 • dane personalne rodziców,
 • opinia księdza z parafii, do której należą chrzestni (z parafii miejsca zamieszkania, a nie zameldowania) stwierdzające, że mogą być dopuszczeni do pełnienia funkcji rodziców chrzestnych,
 • jeśli dziecko ma być ochrzczone poza parafią miejsca zamieszkania, wówczas rodzice dziecka powinni uzyskać zgodę ks. proboszcza miejsca zamieszkania na chrzest w proponowanej parafii.

Rodzice powinni zgłosić chrzest dziecka co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem chrztu.

Najlepiej przed przyjściem do kancelarii wypełnić wcześniej i przynieść ze sobą „Kancelaryjną kartę chrztu” (do ściągnięcia w formacie: doc↓ lub pdf↓)

Rodzice i chrzestni są zobowiązani do:

 • udziału w jednej konferencji,
 • przystąpienia do sakramentu pokuty.

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 • Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania,
 • Ukończył szesnaście lat albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku,
 • Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić,
 • Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej,
 • Nie jest ojcem ani matką przyjmującego chrzest (kan. 874 §1),
 • Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu (kan. 874 §2).

W związku z powyższym godność rodziców chrzestnych mogą pełnić katolicy, którzy:

 • są praktykującymi katolikami, tzn. prowadzą regularne życie sakramentalne
 • przyjęli sakrament bierzmowania
 • uczęszczają na katechizację, jeśli są uczniami
 • zawarli sakrament małżeństwa, jeśli żyją w związku.

Ks. proboszcz wydaje zaświadczenie dla kandydata/kandydatki na chrzestnego/chrzestną, gdy zna osobiście osobę i może zgodnie z prawdą zaświadczyć, że spełnia ona odpowiednie kryteria. W przeciwnym przypadku ubiegający się o zgodę jest proszony o podpisanie, zgodnie z prawdą, następującego oświadczenia:

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zdając sobie sprawę z zapisów w Kodeksie Prawa Kanonicznego (kan. 872-874) oraz w Instrukcji duszpasterskiej Episkopatu Polski o udzieleniu sakramentu chrztu świętego dzieciom (5):

 • mam ukończone 16 lat;
 • jestem katolikiem: ochrzczonym, bierzmowanym i przystępuję do Komunii Św.;
 • jestem stanu wolnego lub jestem związany/a Sakramentem Małżeństwa;
 • nie żyję w wolnym związku, konkubinacie lub związku cywilnym;
 • jestem wolny/a od kar kościelnych;
 • nie jestem ojcem/matką dziecka przyjmującego Sakrament;
 • staram się na codzień prowadzić życie zgodne z wiarą i, jeżeli uczęszczam jeszcze do szkoły, biorę udział w lekcjach religii.

Powyższe potwierdzam zgodnie z prawdą przed Bogiem i Kościołem: 

podpis chrzestnego/chrzestnej

„Oświadczenie kandydata/kandydatki na chrzestnego/chrzestną”: doc↓ lub pdf↓