8 PAŹDZIERNIKA 2023 –  XXVII Niedziela zwykła

 

 1. SPOTKANIE RODZICÓW DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH

Zapraszam rodziców dzieci pierwszokomunijnych na spotkanie organizacyjne we wtorek, 10 października o godz. 19.00 w salce domu Sióstr.

 

 1. SPOTKANIE PRZED BIERZMOWANIEM

Zapraszam młodzież, przygotowującą się do sakramentu bierzmowania na spotkanie w środę, 11 października o godz. 19.00 w salce domu Sióstr.

 

 1. MIESIĄC RÓŻAŃCOWY

Trwamy w miesiącu modlitwy różańcowej. W tygodniu modlimy się po wieczornej Mszy św., a w niedzielę o godz. 10.00. Różaniec dzieci – we wtorki i środy o godz. 17.00 w salce domu Sióstr.

 

 1. DZIEŃ DZIECKA UTRACONEGO

Za tydzień w niedzielę 15.10 obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Dziecka Utraconego.  W związku z tym, już od jutra odbywać się będą specjalne modlitwy na cmentarzach w Szczecinie i w Policach, na które zaproszeni są szczególnie rodzice, którzy utracili swoje dzieci. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej/na tablicy ogłoszeń.

 

 1. VADEMECUM WYBORCZE KATOLIKA

W związku ze zbliżającymi się w najbliższych miesiącach wyborami na różnych poziomach (samorządowym, krajowym i europejskim) Rada ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski wydała dokument przypominający podstawowe zasady, którymi powinien kierować się katolik w podejściu do wyborów. Tekst dokumentu znajduje się poniżej/na tablicy ogłoszeń.

 

 1. REMONT I PODZIĘKOWANIA

Mam nadzieję, że za dwa tygodnie Msza św. niedzielna będzie odprawiana już w kościele. Bardzo dziękuję panu Robertowi Bączkowskiemu, który wraz ze swoją firmą podjął się prac przy odtworzeniu tynków i posadzki, tak byśmy mogli jak najszybciej wrócić do świątyni. Dziękuję wszystkim, którzy na różne sposoby angażują się w życie parafii, a także za wszelkie wsparcie duchowe i materialne.

 

 1. ŻYWY RÓŻANIEC – ZAPROSZENIE

Zapraszam do włączenia się we wspólnotę Żywego Różańca w naszej parafii. Więcej informacji w tej sprawie przekaże s. Jadwiga i diakonia modlitwy.

 

Ks. Lucjan Chronchol, proboszcz

 

DZIEŃ DZIECKA UTRACONEGO – OBCHODY:

 1. w Szczecinie:

w poniedziałek, 9 października br., godz. 14.15 – 14.45 – modlitwa pożegnania Dzieci Utraconych w kaplicy bocznej na Cmentarzu Centralnym (ul. Ku Słońcu 125A);

we wtorek, 10 października br.: o godz. 9.00 – Pogrzeb Dzieci Utraconych na Cmentarzu Zachodnim (Grobowiec Dzieci Utraconych, ul. Bronowicka), o godz. 18.00 – Msza Święta w intencji rodziców po stracie dzieci (Sanktuarium św. Andrzeja Boboli, ul. Pocztowa 22);

w niedzielę, 15 października, o godz. 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia na Cmentarzu Zachodnim, przy Grobowcu Dzieci Utraconych (ul. Bronowicka), o godz. 16.30 modlitwa różańcowa przy Pomniku Dzieci Utraconych na Cmentarzu Centralnym (ul. Ku Słońcu, kwatera 80 F).

 1. w Policach:

w sobotę, 14 października o godz. 15.00 – wspólna modlitwa koronką do Bożego Miłosierdzia w intencji rodziców po stracie dzieci przy Grobowcu Dziecka Utraconego na cmentarzu w Policach (ul. Tanowska 8, kwatera nr 2).

 

VADEMECUM WYBORCZE KATOLIKA (dokument)

 

„Wolne wybory są podstawową instytucją demokratyczną, pozwalającą obywatelom decydować o kierunku rozwoju wspólnoty politycznej. Ten doniosły akt, jak wszystkie inne działania katolików, powinien być inspirowany wiarą. Niniejszym dokumentem chcemy pomóc w podejściu do wyborów, które na różnych poziomach (samorządowym, krajowym, europejskim) będą odbywać się w najbliższych miesiącach.

W związku z tym przypominamy podstawowe zasady, jakimi powinien kierować się katolik.

 

 1. Uczestnictwo w wyborach

Zaangażowanie i udział w wyborach stanowią dostępny dla każdego obywatela sposób realizacji „prawa i obowiązku” uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym. Udział w wyborach jest obowiązkiem sumienia katolika. Jest to bowiem dowód podstawowego zaangażowania się „na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego”1.

 

 1. Znaczenie dobra wspólnego

Dobro wspólne stanowi sumę wartości, dzięki którym człowiek, rodzina i społeczność mogą pełniej i łatwiej osiągnąć własną doskonałość2. Realizacja tak rozumianego dobra wspólnego może być zapewniona jedynie wtedy, gdy polityka oparta jest o „poprawną koncepcję osoby ludzkiej”3. Obowiązek wyborczy wymaga zatem odpowiedzialnych decyzji w oparciu o zasady ładu moralnego.

 

 1. Wartości nienegocjowalne

W tych sprawach, które dotyczą istoty porządku moralnego, prawy rozum nie pozwala na kompromisy4. W konsekwencji katolicy:

a) opowiadają się bezwarunkowo po stronie prawa do życia od poczęcia do naturalnego kresu, które to prawo „stanowi fundament współżycia między ludźmi oraz istnienia wspólnoty politycznej”5;

b) z równą determinacją zabiegają o ochronę praw rodziny, opartej na monogamicznym małżeństwie osób przeciwnej płci. Uważają zatem za niedopuszczalne zrównanie z rodziną innych form współżycia6;

c) stoją na straży zagwarantowania prymatu rodziców w wychowaniu swoich dzieci7;

d) bronią wolności sumienia i wolności religijnej, stanowiącej „serce praw człowieka”8;

e) sprzeciwiają się budowaniu świata „tak, jakby Boga nie było”9;

f) są zaangażowani na rzecz wewnętrznego i zewnętrznego pokoju, będącego podstawowym warunkiem realizacji dobra wspólnego;

g) troszczą się o etyczny kształt procesów gospodarczych, sprzeciwiając się „ekonomii, która zabija”10.

Kwestie te stanowią zbiór zasad, które powinny być uwzględnione podczas podejmowania decyzji wyborczych. „Właściwie ukształtowane sumienie chrześcijańskie nie pozwala nikomu przyczyniać się przez oddanie głosu do realizacji programu politycznego lub konkretnej ustawy, które podważają podstawowe zasady wiary i moralności”11.

 

 1. Uznanie demokratycznych wyborów

O ile obowiązkiem katolika jest udział w głosowaniu i oddanie głosu zgodnie z własnym sumieniem, o tyle w sytuacji, gdy społeczeństwo już dokonało demokratycznego wyboru – nawet jeśli jest on sprzeczny z preferencjami głosującego – należy uszanować jego wynik. W sytuacji, gdyby „sprawujący władzę ustanawiali niesprawiedliwe prawa lub podejmowali działania sprzeczne z porządkiem moralnym, to rozporządzenia te nie obowiązują w sumieniu”12. Sprzeciw katolika względem tak stanowionego prawa wynika jedynie z posłuszeństwa Bogu, a nie z racji politycznych.

 

 1. Modlitwa za Ojczyznę

Mając na uwadze rangę demokratycznych wyborów w budowaniu dobra wspólnego w oparciu o przypomniane zasady, prosimy wszystkich o podjęcie modlitwy w intencji naszej Ojczyzny”.

 

Rada ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 21.09.2023

 

1 Jan Paweł II, Adhortacja Christifideles laici, nr 42; Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, nr 38.

2 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes, nr 75.

3 Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, nr 46.

4 Por. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.

5 Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, nn. 2, 28.

6 Por. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.

7 Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.

8 Jan Paweł II, Orędzie na XXXII Światowy Dzień Pokoju, 1999, nr 5.

9 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, nr 9.

10 Franciszek, Adhortacja Evangelii gaudium, nr 58.

11 Por. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.

12 Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1903.